ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР

2022-2025 ОНД ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ ТӨСӨЛ


“Эмнэлгийн зориулалт бүхий позитрон цацруулагч изотопуудыг гарган авах цөмийн урвалын судалгаа” 

удирдагч доктор  Ц.Золбадрал

“Цөмийн кластержилт ба нейтрон бодисын харилцан үйлчлэлийн судалгаа”

удирдагч доктор М.Одсүрэн

Leave a Reply