Хийх ажил

 

А. Зохион байгуулалтын ажил

1.1 Ойг тэмдэглэх ажлын төлөвлөгөө зохиох
1.2 Ойн комисс байгуулах
1.3 Үйл ажиллагааны орлого, зарлагын төсөв зохиох
1.4 Ой тэмдэглэхтэй холбоотой зардал
1.5 Төвийн ой тэмдэглэх тухай хамтран ажилладаг байгууллага, хүмүүст мэдэгдэх
1.6 Цөмийн физикийн салбарын төгсөгчдийн судалгаа гаргах, холбоо тогтоох, уулзалт зохион байгуулах
1.7 Сургалтын хөтөлбөр, чанарын талаар төгсөгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа авах
1.8 Төвийн ажилтнуудыг яам, газар, байгууллагын шагналд тодорхойлох

Б. Сурталчилгааны ажил

2.1 Төвийн вэб сайтад 50 жилийн ой тэмдэглэх тухай тусгай хуудас нэмж, тогтмол хөтлөх
2.2 Төвийг хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгслээр сурталчлах

  1. Төвийн хэвлэлд бичих
  2. Радио, телевизээр ярилцлага өгөх
  3. …  сонины тусгайнүүр гаргах
2.3 ЦСТ-ийн түүхийг баяжуулан бичиж, хэвлүүлэх
2.4 ЦСТ-ийн товч танилцуулга бэлтгэж хэвлүүлэх (монгол, англи хэлээр)
2.5 ЦСТ-ийн түүх, үйл ажиллагааны тухай богино хэжээний кино хийх
2.6 Мэргэжлийн сэтгүүлийн дугаар гаргах
2.7 “X-Ray Analysis- IV” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохиох
2.8 Эрдэм шинжилгээний хурал хийх
2.9 Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах
2.10 Цөмийн технологийн ангийн оюутны эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээл шалгаруулах
2.11 Төвийн 50 жилийн ойн нэрэмжит биеийн тамирын арга хэмжээ зохион байгуулах
2.12 Төвийн үйл ажиллагааны талаар постерууд гаргах (хурлын үеэр)

В. Судалгаа, сургалтын орчин нөхцлийг сайжруулах ажил

3.1 Төвийн байрныфасад, дээвэр, хичээлийн болон лабораторийн өрөөнүүдийг засах (ЦСТ-ийн 2015 оны ажлын төлөвлөгөөний дагуу)

Төлөвлөгөөг ЦСТ-ийн хамт олны 2014.12.16 -ны өдрийн хурлаар хэлэлцэж, сайшаав.

Leave a Reply